Actividades para hacer los calendarios del 2004

En la reunión de Polonia acordamos el hacer un concurso de fotografía para conseguir las cuatro fotos que cada Escuela va a poner en el calendario. Los contenidos de las  fotos serán de: personas, seres vivos (no entra el hombre), espacios naturales, obras realizadas por el hombre.

Enviamos las bases del concurso a todos los medios de comunicación, y estas son:

CONCURSO DE FOTOGRAFIA (GALEGO)

 Este curso, A Pinguela vai a celebrar o primero ano do Proxecto Comenius de Medio Ambiente "Como influe o Medio Ambiente nas nosas vidas". A primeira actividade que vamos a realizar é un calendario para o 2004, neste calendario que estará escrito nas lenguas dos Institutos participantes, vamos a colocar cada instituto catro (4) fotografías que tratarán os temas siguintes:

 1) Persoas. 2) Medio Natural. 3) Seres vivos (exceptuando o Home). 4) Construcción feitas polo Home.

 De cada un de estos apartados poñeremos unha foto no calendario que terá difusión internacional. Para elexir as catro fotos, os institutos participantes acordamos realizar un concurso do que salirían as fotos que estarán no calendario. Polo exposto: 

O Departamento de Bioloxía do IES APinguela convoca un concurso de Fotografía no que poderán participar todolos escolares do Val de Lemos, con fotografías en blanco e negro ou color, que traten sobre  algún dos temas antes propostos. 

As fotos deberán ser de 15x20 e deberán ser enviadas polos legítimos propietarios das mismas (propiedad que terán que acreditar os gañadores). As fotos que non sexan premiadas poderán recollerse no IES A Pinguela a partir do 1 de Dicembro. As fotos gañadoras serán utilizadas para ó calendario antes mencionado e tamén poderán ser recollidas. Todalas fotos presentadas serán presentadas nunha exposición que realizaremos na “A Pinguela” o día do magosto. 

Os premios serán:

1º premio de cada unha das modalidades: Colocación da foto cos datos do gañador no calendario e un lote de libros ou material escolar.  De entre as fotos seleccionadas nas catro modalidades elegirase a de máis calidadr científica, esta foto gañará uns PRISMÁTICOS de campo, de 8x40 aumentos

O xurado estará formado por Profesores e alumnos de “A Pinguela”. Os premios podrán quedar desertos.  

As fotos deberán enviarse ou entregarse en A Pinguela, en sobre pechado con un seudónimo e no su interior estarán as fotos enviadas e cos  datos do autor nun sobre no que na su parte externa poña o seudónimo. Este sobre abrirase despois do fallo do xurado que será inapelable. O día último que se poderán entregar as fotos será o 31 de Octubro. Cada participante poderá presentar un máximo de catro fotos que poderán tratar do mismo ou distinto tema. 

 

O Departamento de Bioloxía                                     Monforte a 14 de Octubre de 2003

 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA (CASTELLANO ) 

Este curso, A Pinguela va a celebrar el primer año del Proyecto Comenius de Medio Ambiente "Como influye el Medio Ambiente en nuestras vidas". La primera actividad que vamos a realizar es un calendario para el 2004, en este calendario que estará escrito en las lenguas de los Institutos participantes, vamos a colocar cada instituto cuatro (4) fotografías que tratarán los temas siguientes: 

!) Personas. 2) Medio Natural. 3) Seres vivos (exceptuando el Hombre). 4) Construcciones hechas por el Hombre. 

De cada uno de estos apartados pondremos una foto en el calendario que tendrá difusión internacional. Para elegir las cuatro fotos, los institutos participantes acordamos realizar un concurso del cual saldrían las fotos que estarán en el calendario. Por lo expuesto: 

El Departamento de Biología del IES APinguela convoca un concurso de Fotografía en el que podrán participar todos los escolares del Valle de Lemos con fotografías en blanco y negro o color que traten sobre  alguno de los temas antes propuestos. 

Las fotos deberán ser de 15x20 y deberán ser enviadas por los legítimos propietarios de las mismas (propiedad que tendrán que acreditar los ganadores). Las fotos que no sean premiadas podrán recogerse en el IES A Pinguela a partir del 1 de Diciembre. las fotos ganadoras serán utilizadas para el calendario antes mencionado y también podrán ser recogidas. Todas las fotos presentadas serán presentadas en una exposición que realizaremos en A Pinguela el día del magosto. 

Los premios serán:

1º premio de cada una de las modalidades: Colocación de la foto con los datos del ganador en el calendario y un lote de libros o material escolar.  De entre las fotos seleccionadas en las cuatro modalidades se elegirá la de más calidad científica, esta foto ganará unos PRISMÁTICOS de campo, de 8x40 aumentos

El jurado estará formado por Profesores y alumnos de A Pinguela. Los premios podrán quedar desiertos.  

Las fotos deberán enviarse o entregarse en A Pinguela, en sobre cerrado con un seudónimo y en su interior estarán las fotos enviadas y con los datos del autor en un sobre en el que en su parte externa ponga el seudónimo. Este sobre se abrirá después del fallo del jurado que será inapelable. El día último que se podrán entregar las fotos será el 31 de Octubre. Cada participante podrá presentar un máximo de cuatro fotos que podrán tratar del mismo o distinto tema. 

 

El Departamento de Biología                                     Monforte a 14 de Octubre de 2003

VOLVER